Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie
Strona główna
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Obszar:Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym | RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Obszar:Zarządzanie placówką | Procedura łączenia grup wiekowych | Procedura postępowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze i przejawiającym agresję | Koncepcja pracy | Podstawa Programowa |

Podstawy prawne

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Obszar:Zarządzanie placówką

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLE NR 12 IM. BAJKOWEJ PRZYGODY W MIKOŁOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

Obszar 4

Zarządzanie przedszkolem

Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodne z przyjętą koncepcją jego rozwoju.

 

 

Wymagania:

4.1. Funkcjonuje praca w zespołach.

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
4.3 Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe

 

Obszar IV Zarządzenie przedszkolem

 

Wymaganie 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach.

 

Cel ewaluacji:

Zebranie informacji na temat tego, czy nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

 

Pytania sprawdzające:

- Czy stosowany  przez dyrektora system motywowania nauczycieli skutkuje ich kreatywnością i innowacyjnością?

- Czy nauczyciele czują się współodpowiedzialni za jakość pracy przedszkola?

- Czy nauczyciele pracują zespołowo i czy ich praca jest efektywna?

 

Metody i narzędzia badawcze:

1.    Dyrektor przedszkola – rozmowa;

2.    Analiza dokumentów: plan nadzoru pedagogicznego, regulaminy i procedury wewnętrzne, protokoły z narad pedagogicznych itp.

3.    Ankieta z nauczycielami – nt. ,,Kompetencje i rozwój zawodowy oraz system motywowania nauczycieli” – w badaniu wzięło udział 18 nauczycieli.

 

Wyniki ewaluacji:

Ø Z badań wynika, iż w przedszkolu nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swoje pracy. Wspólnie planują podejmowane w przedszkolu działania, rozwijają problemy i doskonalą metody i formy współpracy. Nauczyciele biorą współodpowiedzialność za pracę przedszkola i wywiązują się z podjętych zobowiązań.

Ø W przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe a efekty ich pracy są analizowane, oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką, w procesie wewnętrznego nadzoru oraz przez radę pedagogiczną. Powołanie zespołów zadaniowych korzystnie i pozytywnie wpłynęło na skuteczność podejmowanych działań przez członków rady pedagogicznej. Pozwoliło także aktywnie zaangażować się nauczycielom w codzienną pracę oraz nauczyć odpowiedzialności za realizacje wspólnie ustalonych zadań i wymagań. Zespoły funkcjonujące w przedszkolu to:

·         zespół ewaluacyjny – który prowadzi działania określające spełnienie przez przedszkole wybranych wymagań wyznaczonych w planie nadzoru pedagogicznego oraz podsumowuje obserwacje i diagnozy dzieci. Zespół ten podsumowuje także realizację rocznego planu pracy przedszkola;

·         zespół kulturalno-oświatowy – odpowiedzialny jest za harmonogram i organizację imprez i uroczystości w przedszkolu, przygotowanie teatrzyków, poranków muzycznych, wyjazdów, wyjść oraz ich logistykę;

·         zespół do spraw promocji – odpowiedzialny jest za promocję placówki, zorganizowanie współpracy ze środowiskiem, prowadzenie księgi jakości;

·         zespół unijny – odpowiedzialny za koordynację programu unijnego w naszym przedszkolu, czuwanie na prawidłowością przebiegu zajęć unijnych, prowadzenie dokumentacji, robienie zestawień itp.;

·         zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej – odpowiedzialny za proces pomocy dzieciom wymagających wsparcia;

·         opracowanie planu WDN zostało powierzone 1 osobie - liderowi WDN.

 

W opinii dyrektora i pracowników w przedszkolu działa odpowiednia liczba zespołów zadaniowych a większość nauczycielek angażuje się w wysokim stopniu w pracę zespołów przedszkolnych. Według przeważającej części nauczycieli współpraca w zespołach przebiega pozytywnie. Tylko niektórzy respondenci uważają, że praca zespołów nie jest w pełni optymalna z powodu niedrożności przepływu informacji – jednakże starą się nad tym pracować.

Ø Nauczyciele oprócz pracy w zespołach zadaniowych starają się pracować zespołowo podczas realizacji zadań wynikających z Programu wychowawczego, profilaktycznego i ujętych w Planie pracy przedszkola. Nauczyciele współdziałają ze sobą w celu dążenia do usprawnienia pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz lepszego poznania siebie nawzajem. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na posiedzeniach Rady pedagogicznej oraz podczas rozmów indywidualnych, wymieniają się spostrzeżeniami nt nowych form i metod oddziaływania na wychowanków. W przypadku zaistnienia sytuacji problemowych w przedszkolu, nauczyciele mają możliwość  wspólnego omówienia nie tylko zaistniałego problemu ale też jego przyczyny, skutku i sposobu rozwiązania. Istotne jest to, że nauczycielki z małym stażem zawodowym podkreślają fakt, iż zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc bardziej doświadczonych koleżanek i dyrektora. Wg badań nauczyciele są otwarci i zaangażowani w prace na rzecz przedszkola, środowiska rodzinnego i lokalnego. Wspólnie działają przy organizacji imprez przedszkolnych min. Dzień Rodziny, Festyn, Dzień Zielony, Dzień Dziecka, organizacji wycieczek i wyjazdów, organizacji konkursów itp. Badani wspominali, iż zdarzają się problemy z przepływem informacji między placówkami (filia - główne przedszkole), co czasem powoduje pewne niedopowiedzenia w sprawach organizacyjnych - jednakże stale nad tym pracują.

Ø Z badan wynika, że wielu nauczycieli i pracowników przedszkola utrzymuje przyjazne kontakty także poza murami placówki - spotykają się na gruncie towarzyskim, co owocuje zaciśnięciem więzi i polepszeniem współpracy na gruncie zawodowym.

Ø Wszyscy nauczyciele potwierdzili, iż ich kontakty z dyrektorem są rzeczowe i pełne wzajemnego szacunku oraz że dyrektor pobudza pracę zespołową  i podejmuje działania w  celu rozwijania kreatywności nauczycieli poprzez:

- akceptację spontanicznej aktywności pracowników,

- popieranie ciekawych pomysłów/inicjatyw oraz udzielanie wsparcia w ich realizacji,

- okazywanie zaufania i zapewnie swobody działania, stwarzanie warunków i właściwej atmosfery pracy,

- motywowanie nauczycieli poprzez nagrody dyrektora, dodatki motywacyjne, udzielanie pochwał ustnych,

- wyrażenie zgody na praktyki studenckie, zachęcenie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze studentami, współpracownikami,

- zachęcenie do studiowania literatury fachowej, odwiedzania stron internetowych i portali edukacyjnych.

Ø Z analizy badań wynika że dyrektor Przedszkola 12 zachęca ale także stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji i awansu zawodowego nauczycieli, dzięki czemu nauczyciele w roku szkolnym 2012/2013 mogli wziąć udział w wewnętrznych szkoleniach WDN-u min. (,,Rozwijanie uzdolnień u dzieci”, ,,Wypalenie zawodowe”, ,,Monitorowanie podstawy programowej’’, ,,Asertywność”) oraz szkoleniach zewnętrznych (np. ,,Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss”, ,,Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”, ,,Diagnozowane dzieci 5-letnich”, ,,Praca z dzieckiem z niedosłuchem centralnym”, ,,Praca z dzieckiem słabowidzącym”, ,,Nózka za nóżką – zabawy muzyczno-ruchowe” itp.). Badani nauczyciele chcąc pogłębić wiedzę specjalistyczną i zrealizować swoje zainteresowania podnoszą swoje kwalifikacje także poprzez studia i kursy kwalifikacyjne ale również poprzez czytanie fachowych książek, czasopism, wyszukiwanie informacji w Internecie oraz korzystają z programów multimedialnych. Natomiast wszelkie zdobyte doświadczenie/informacje nauczyciele wykorzystują w swojej pracy zawodowej.

 

Zalecenia:

Ø Kontynuować dotychczasową współpracę w ramach zespołów zadaniowych.

Ø Udrożnić przepływ informacji pomiędzy głównym przedszkolem a filią jak również w obrębie zespołów zadaniowych w celu ujednolicenia działań.

Ø Stale podnosić kwalifikacje nauczycieli poprzez częste szkolenia, warsztaty związane z zainteresowaniami i zapotrzebowaniem nauczycieli.

Ø Wzmocnić współpracę nauczycieli oraz wzajemną pomoc poprzez np. częstsze zajęcia koleżeńskie.


Obszar IV Zarządzenie przedszkolem

 

Wymaganie 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

 

Cel ewaluacji:

Zbadanie czy ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona przez zespoły nauczycieli. Natomiast wnioski wynikając ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu przedszkola.

 

Pytania sprawdzające:

- W jaki sposób dyrektor organizuje ewaluację wewnętrzną w swojej placówce?

- W jakim celu wykorzystuje się wnioski z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego dyrektora?

- W jaki sposób przebiega ewaluacja w naszym przedszkolu?

 

Metody i narzędzia badawcze:

1.    Dyrektor przedszkola – rozmowa.

2.    Analiza dokumentów: plan nadzoru pedagogicznego, regulaminy i procedury wewnętrzne, protokoły z narad pedagogicznych itp.

3.    Wywiad z nauczycielami.

 

 

Wyniki ewaluacji:

Ø Z dokumentacji wynika że Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2012/13 został przedstawiony  na RP w dniu  13 września 2012r  i zawierał tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2012/2013. Plan był opracowany w formie dokumentu drukowanego, a kopię dostał każdy nauczyciel. W ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor obserwował zajęcia pod względem sposobu realizacji zajęć dydaktycznych w kontekście planowania zamierzonych osiągnięć dzieci (wiedza, umiejętności, postawy) oraz tworzonych warunków do ich nabywania. W Planie Nadzoru Pedagogicznego określono główne elementy podlegające obserwacji. Obserwacje  i rozmowy z nauczycielami poczynione przez zespół ds. ewaluacji pozwalają stwierdzić, że obserwacje prowadzone były zgodnie z wyznaczonymi celami i objęły założone elementy. Obserwacją  objęci zostali zarówno nauczyciele rozpoczynający pracę i z małym stażem jak i nauczyciele z dużym stażem pedagogicznym. W ciągu całego roku szkolnego prowadzona była kontrola przestrzegania przez nauczycieli prawa oświatowego zewnętrznego i prawa wewnątrz-przedszkolnego.  Regularnie i na  bieżąco prowadzona była kontrola poprawności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania – w ciągu roku szkolnego sprawdzana jest prawidłowość prowadzenia  dzienników zajęć dydaktycznych, planów miesięcznych, dzienników zajęć dodatkowych i realizacji projektów edukacyjnych. Prowadzony jest także nadzór nad prowadzaną w przedszkolu Pomocą Psychologiczno-Pedagogiczną dla dzieci. Wszelkie kontrole są prowadzone regularnie, w miarę potrzeb modyfikowane a o ewentualnych niedociągnięciach i wnioskach oraz zaleceniach nauczyciele informowani są indywidualnie lub na posiedzeniach RP.

Ø Badana dokumentacja wskazuje na fakt, iż w minionych latach szkolnych zostały powołane zespoły do spraw ewaluacji wewnętrznej w której uczestniczą dyrektor, nauczyciele, rodzice. Określone zostały zasady funkcjonowania tego zespołu i cel podjętych działań. Opracowano procedurę, harmonogram prac. Praca w zespole ewaluacyjnym polega również na opracowywaniu narzędzi, gromadzeniu informacji, opracowaniu raportu z ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele zostali przeszkoleni a dyrektor wskazał im źródła informacji. Podczas zebrań Rad Pedagogicznych są przekazywane informacje dotyczące wyników pracy zespołu ds. ewaluacji. W 2010/2011 ewaluacji wewnętrznej został poddany obszar 2, wymaganie 2.5 – Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Natomiast w 2011/2012 obszar 1, wymaganie 1.3 – respektowane są normy społeczne. W tym roku szkolnym ewaluacją został objęty cały obszar 3 i 4. 

Ø Z badań wynika, iż głównymi osobami odpowiedzialnymi za działania ewaluacyjne są dyrekcja placówki oraz powołany zespół ewaluacyjny (w sumie 5 osób). Zadanie zespołu to prowadzenie działań określających spełnienie przez przedszkole wybranych wymagań wyznaczonych w planie nadzoru pedagogicznego oraz podsumowane obserwacje i diagnozy dzieci. Zespół ten podsumowuje także realizację rocznego planu pracy przedszkola. Jednakże wszyscy nauczyciele angażują się w ewaluację wewnętrzną i chętnie pomagają zespołowi w przeprowadzeni badań oraz w realizacji wyciągniętych podczas badania zaleceń. W celu zaangażowania nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej odbyło się spotkanie wszystkich nauczycieli z panią Dyrektor, które dotyczyło ewaluacji, jej zagadnień, charakterystyki, problematyki. Celem spotkania było właściwe przygotowanie pedagogów do podjęcia wyzwań z zakresu ewaluacji wewnętrznej; wykupiono dostęp do portalu edukacyjnego ,,Doradca nauczyciela”, dyrektor przygotowuje także materiały informacyjne nt. ewaluacji. Nauczyciele w wywiadzie wyrazili opinię, ze ewaluacja ma duży wpływ na podniesienie jakości pracy przedszkola, doskonalenie mocnych stron i eliminacje ewentualnych błędów, zbadanie warunków tworzenia poczucia bezpieczeństwa w placówce oraz poznanie oczekiwań rodziców.

Ø W opinii dyrektora wnioski płynące z ewaluacji służą do planowania pracy, podejmowania zadań priorytetowych ujętych w Planie pracy przedszkola oraz w Planie nadzoru pedagogicznego. W opinii nauczycieli wszystkie te działania służą poprawie jakości kształcenia, zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci, zwiększaniu pozytywnych relacjach z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Zgromadzone informacje wskazują na to, że wnioski z wewnętrznego nadzory pedagogicznego powodują korzystne zmiany w funkcjonowaniu przedszkola i przyczyniają się do rozwoju placówki. Najważniejsze zmiany wynikające z realizacji przyjętych wniosków to:

- wzbogacenie placówki o specjalistów: logopeda, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, specjaliści prowadzący wczesne wspomaganie i terapie pedagogiczną,

- rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia j. angielskiego i rytmiki po 3x w tygodniu – dla wszystkich dzieci, zajęcia z „gry w szachy” – dla chętnych a od września 2013 rozpoczną się zajęcia taneczne dla chętnych dzieci ,,Zumba dla dzieci”;

- zwiększenie ilości personelu w oddziałach w których są dzieci  o określonym stopniu niepełnosprawności, z orzeczona dysfunkcją, ze specyficznymi trudnościami,

- organizacja szkoleń dla rodziców np. ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna”, ,,Dojrzałość szkolna”, ,,Zdrowe odżywianie”,

 - organizacja cyklu spotkań rodziców z psychologiem w ramach projektu unijnego,

- modernizacja placu zabaw – aby stał sie bardziej przyjazny i bezpieczny,

- wzrost poziomu współpracy miedzy przedszkolem a rodzicami wychowanków,

- modernizacja sal i uposażanie sal w nowe meble, pomoce dydaktyczne.

Rozwojowi placówki służy również doskonalenie zawodowe nauczycieli, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje i awans zawodowy pracowników oraz prowadzenie praktyk studenckich. Nauczyciele realizują również programy autorskie i własne takie jak:

a)    ,,Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak” - opracowany na podstawie Konwencji Praw Dziecka;

b ,,Rozwijamy i promujemy twórcze talenty” - z zakresu edukacji muzycznej i plastycznej;

c) ,,Przedszkolak w Unii Europejskiej”;

d),,Świat przyrody wokół dziecka”- program ekologiczny;

e) ,,W zdrowym ciele zdrowy duch" - program z zakresu edukacji ruchowej;

f) ,,Przyjaciele Zippiego” - program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci o różnych umiejętnościach;

g),,Bezpieczny świat dziecka”- pozwala realizować przez nauczycielki treści z zakresu bezpieczeństwa zabawy, znajomości przepisów ruchu drogowego, unikania zagrożeń zarówno w kontekście ekologii i środowiska jak i bezpiecznego dzieciństwa.

 

Zalecenia:

Ø Zapoznanie rodziców z wynikami ewaluacji;

Ø Przeprowadzenie akcji wśród rodziców informującej o ewaluacji wewnętrznej i jej wpływu na funkcjonowanie przedszkola;

Ø W ramach możliwości stała realizacja wniosków wynikających z ewaluacji wewnętrznej;

Ø Zachęcenie nauczycieli do tworzenia autorskich programów.

 

Obszar IV Zarządzenie przedszkolem

 

Wymaganie 4.3. Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.

 

Cel ewaluacji:

 

Zbadanie czy podejmowane są skuteczne działania wzbogacające bazę i wyposażenie przedszkola w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzania oferty zajęć.

Pytania sprawdzające:

 

- Czy przedszkole dysonuje bazą umożliwiającą realizację przyjętych programów wychowania przedszkolnego?

- Czy baza przedszkola jest wzbogacana w przypadku realizacji poszerzonej oferty edukacyjnej?

- Czy stan bazy i wyposażenia przedszkola gwarantuje pełne bezpieczeństwo?

 

Metody i narzędzia badawcze:

 

1.    Dyrektor przedszkola – rozmowa;

2.    Analiza dokumentów: plan nadzoru pedagogicznego, regulaminy i procedury wewnętrzne, protokoły z narad pedagogicznych itp.;

3.    Wywiad z nauczycielami.

 

Wyniki ewaluacji:

Ø  Przedszkole nr 12 to placówka 11- oddziałowa. 7 oddziałów mieści się w przedszkolu głównym a 4 w Fili naszego przedszkola umieszczonej w oddzielonym skrzydle Gimnazjum. Oby dwa budynki zlokalizowane są blisko siebie.  W maju 2010 r. odbył się gruntowny remont głównego przedszkola. Remont związany był między innymi z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniem ścian zewnętrznych i dachów budynków, modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianą przestarzałych kotłów węglowych a także usunięciem i utylizacją azbestu, którym pokryty był budynek. Podczas remontu utworzono nową sale - aulę i zmodernizowano szatnie. Wszystkie sale przeszły także gruntowny remont, dzięki czemu dzieci mogły uczyć i bawić się w nowo wymalowanych i odnowionych salach. Na chwile obecną  główne przedszkole dysponuje: 7 sal zabaw  dla dzieci w różnym wieku przedszkolnym, zaplecze sanitarne, dużą salę gimnastyczną, dużą szatnie dziecięca, szereg pomieszczeń stanowiących zaplecze kuchenno – gospodarcze, pokój logopedy, pokoje dyrektora oraz intendentki. W lipcu i sierpniu 2012 r. remontowi poddano filie naszego przedszkola gdzie także wyremontowano sale, zmodernizowano hol, stworzono dodatkowe pomieszczenia (pokój zajęć dodatkowych, szatnie dla nauczycieli, pokój z pomocami gimnastycznymi). Aktualnie Filia posiada 4 sale zabaw dla dzieci (1 z sal jest mniejsza od pozostałych), zabudowaną szatnię, pokój zajęć dodatkowych, 2 łazienki dla dzieci, zaplecze kuchenno-gospodarcze. Badane nauczycielki wskazują na brak dużego holu w fili, który został zmodernizowany podczas remontu, co utrudnia organizacje imprez/uroczystości przedszkolnych. Przedszkole 12 posiada również duży plac zabaw wyposażony w sprzęt do zabaw, kilka piaskownic, drewniane domki itp.

Ø Wyniki badań potwierdzają że:

- placówka stwarza warunki  sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

- funkcjonują oddziały obejmujące  dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb;

- podejmowane są działania wdrażające dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (np. częste rozmowy, spotkania z lekarzem, policjantem, strażakiem, weterynarzem, leśnikiem, zajęcia edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa, organizacja pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci);

- każdy z pracowników przedszkola przeszedł szkolenie, gdzie zapoznał sie z przepisami BHP i PPOŻ oraz ich przestrzeganiem, zorganizowano także szkolenie dla nauczycieli nt. Pierwszej Pomocy Przedmedycznej;

 - w przedszkolu przeprowadzane są okresowe remonty i konserwacje urządzeń;

 - w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom zakupiono płotki odgradzające huśtawki, zredukowano ilość betonu na górnym placu, na grzejnikach umieszczono osłony ochraniające.

Ø Z wypowiedzi dyrektora nauczycieli i obserwacji placówki wynika, że warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola są wystarczające do realizacji podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu programów. Większość sal ma odpowiednią wielkość (tylko 1 sala jest mniejsza jednak jest w niej także mniej dzieci), są odpowiednio oświetlone, większość sal wyposażona jest także w odpowiednie meble, krzesełka, stoliki. Niektórzy nauczyciele zwracali uwagę na potrzebę wymiany umeblowania sal na bardziej estetyczne i bezpieczniejsze dla dzieci oraz dostosowane do wzrostu dziecka. Wg badanych placówka wyposażona jest w dużą ilość zabawek i pomocy dydaktycznych, plansz edukacyjnych, które sprawiają, iż podstawa programowa jest właściwie realizowana a dzieci mają zapewnioną wystarczającą ilość bodźców do właściwego rozwoju. Przedszkole posiada także środki komunikacji medialnej takie jak: magnetofony (w każdej sali), telewizory (w połowie sal – większość to zasoby własne nauczycieli), DVD, komputery/drukarki/ksero (po 1 w Fili i głównym przedszkolu), rzutnik, ekran do projektora, sprzęt sportowy/rehabilitacyjny, sprzęt muzyczny (instrumenty muzyczne), akcesoria teatralne typu: kukiełki, pacynki, stroje, drewniane teatrzyk.

Ø Z badań wynika, że plan poprawy warunków lokalowych i wyposażenia jest systematycznie realizowany przy wykorzystaniu środków samorządowych oraz przy zaangażowaniu rodziców dzieci.

 

Zalecenia:

Ø Uzupełnić wyposażenie sal poprzez zakup dostosowanych do wzrostu wychowanków stolików i krzesełek.

Ø Wymienić meble w niektórych salach na nowsze i bardziej estetyczne.

Ø Uzgodnić miejsce przechowywania pomocy dydaktycznych tak aby każdy miał do nich dostęp.

Ø Dokupić instrumenty muzyczne.

Ø Stale pozyskiwać środki finansowe na modernizację placówki w szczególności Fili,