Nawigacja

Podstawy prawne

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Obszar:Zarządzanie placówką

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLE NR 12 IM. BAJKOWEJ PRZYGODY W MIKOŁOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

Obszar 4

Zarządzanie przedszkolem

Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodne z przyjętą koncepcją jego rozwoju.

 

 

Wymagania:

4.1. Funkcjonuje praca w zespołach.

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
4.3 Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe

 

Obszar IV Zarządzenie przedszkolem

 

Wymaganie 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach.

 

Cel ewaluacji:

Zebranie informacji na temat tego, czy nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

 

Pytania sprawdzające:

- Czy stosowany  przez dyrektora system motywowania nauczycieli skutkuje ich kreatywnością i innowacyjnością?

- Czy nauczyciele czują się współodpowiedzialni za jakość pracy przedszkola?

- Czy nauczyciele pracują zespołowo i czy ich praca jest efektywna?

 

Metody i narzędzia badawcze:

1.    Dyrektor przedszkola – rozmowa;

2.    Analiza dokumentów: plan nadzoru pedagogicznego, regulaminy i procedury wewnętrzne, protokoły z narad pedagogicznych itp.

3.    Ankieta z nauczycielami – nt. ,,Kompetencje i rozwój zawodowy oraz system motywowania nauczycieli” – w badaniu wzięło udział 18 nauczycieli.

 

Wyniki ewaluacji:

Ø Z badań wynika, iż w przedszkolu nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swoje pracy. Wspólnie planują podejmowane w przedszkolu działania, rozwijają problemy i doskonalą metody i formy współpracy. Nauczyciele biorą współodpowiedzialność za pracę przedszkola i wywiązują się z podjętych zobowiązań.

Ø W przedszkolu funkcjonują zespoły zadaniowe a efekty ich pracy są analizowane, oceniane w procesie bieżącego zarządzania placówką, w procesie wewnętrznego nadzoru oraz przez radę pedagogiczną. Powołanie zespołów zadaniowych korzystnie i pozytywnie wpłynęło na skuteczność podejmowanych działań przez członków rady pedagogicznej. Pozwoliło także aktywnie zaangażować się nauczycielom w codzienną pracę oraz nauczyć odpowiedzialności za realizacje wspólnie ustalonych zadań i wymagań. Zespoły funkcjonujące w przedszkolu to:

·         zespół ewaluacyjny – który prowadzi działania określające spełnienie przez przedszkole wybranych wymagań wyznaczonych w planie nadzoru pedagogicznego oraz podsumowuje obserwacje i diagnozy dzieci. Zespół ten podsumowuje także realizację rocznego planu pracy przedszkola;

·         zespół kulturalno-oświatowy – odpowiedzialny jest za harmonogram i organizację imprez i uroczystości w przedszkolu, przygotowanie teatrzyków, poranków muzycznych, wyjazdów, wyjść oraz ich logistykę;

·         zespół do spraw promocji – odpowiedzialny jest za promocję placówki, zorganizowanie współpracy ze środowiskiem, prowadzenie księgi jakości;

·         zespół unijny – odpowiedzialny za koordynację programu unijnego w naszym przedszkolu, czuwanie na prawidłowością przebiegu zajęć unijnych, prowadzenie dokumentacji, robienie zestawień itp.;

·         zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej – odpowiedzialny za proces pomocy dzieciom wymagających wsparcia;

·         opracowanie planu WDN zostało powierzone 1 osobie - liderowi WDN.

 

W opinii dyrektora i pracowników w przedszkolu działa odpowiednia liczba zespołów zadaniowych a większość nauczycielek angażuje się w wysokim stopniu w pracę zespołów przedszkolnych. Według przeważającej części nauczycieli współpraca w zespołach przebiega pozytywnie. Tylko niektórzy respondenci uważają, że praca zespołów nie jest w pełni optymalna z powodu niedrożności przepływu informacji – jednakże starą się nad tym pracować.

Ø Nauczyciele oprócz pracy w zespołach zadaniowych starają się pracować zespołowo podczas realizacji zadań wynikających z Programu wychowawczego, profilaktycznego i ujętych w Planie pracy przedszkola. Nauczyciele współdziałają ze sobą w celu dążenia do usprawnienia pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz lepszego poznania siebie nawzajem. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na posiedzeniach Rady pedagogicznej oraz podczas rozmów indywidualnych, wymieniają się spostrzeżeniami nt nowych form i metod oddziaływania na wychowanków. W przypadku zaistnienia sytuacji problemowych w przedszkolu, nauczyciele mają możliwość  wspólnego omówienia nie tylko zaistniałego problemu ale też jego przyczyny, skutku i sposobu rozwiązania. Istotne jest to, że nauczycielki z małym stażem zawodowym podkreślają fakt, iż zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc bardziej doświadczonych koleżanek i dyrektora. Wg badań nauczyciele są otwarci i zaangażowani w prace na rzecz przedszkola, środowiska rodzinnego i lokalnego. Wspólnie działają przy organizacji imprez przedszkolnych min. Dzień Rodziny, Festyn, Dzień Zielony, Dzień Dziecka, organizacji wycieczek i wyjazdów, organizacji konkursów itp. Badani wspominali, iż zdarzają się problemy z przepływem informacji między placówkami (filia - główne przedszkole), co czasem powoduje pewne niedopowiedzenia w sprawach organizacyjnych - jednakże stale nad tym pracują.

Ø Z badan wynika, że wielu nauczycieli i pracowników przedszkola utrzymuje przyjazne kontakty także poza murami placówki - spotykają się na gruncie towarzyskim, co owocuje zaciśnięciem więzi i polepszeniem współpracy na gruncie zawodowym.

Ø Wszyscy nauczyciele potwierdzili, iż ich kontakty z dyrektorem są rzeczowe i pełne wzajemnego szacunku oraz że dyrektor pobudza pracę zespołową  i podejmuje działania w  celu rozwijania kreatywności nauczycieli poprzez:

- akceptację spontanicznej aktywności pracowników,

- popieranie ciekawych pomysłów/inicjatyw oraz udzielanie wsparcia w ich realizacji,

- okazywanie zaufania i zapewnie swobody działania, stwarzanie warunków i właściwej atmosfery pracy,

- motywowanie nauczycieli poprzez nagrody dyrektora, dodatki motywacyjne, udzielanie pochwał ustnych,

- wyrażenie zgody na praktyki studenckie, zachęcenie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem ze studentami, współpracownikami,

- zachęcenie do studiowania literatury fachowej, odwiedzania stron internetowych i portali edukacyjnych.

Ø Z analizy badań wynika że dyrektor Przedszkola 12 zachęca ale także stwarza warunki do podnoszenia kwalifikacji i awansu zawodowego nauczycieli, dzięki czemu nauczyciele w roku szkolnym 2012/2013 mogli wziąć udział w wewnętrznych szkoleniach WDN-u min. (,,Rozwijanie uzdolnień u dzieci”, ,,Wypalenie zawodowe”, ,,Monitorowanie podstawy programowej’’, ,,Asertywność”) oraz szkoleniach zewnętrznych (np. ,,Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci – metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss”, ,,Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”, ,,Diagnozowane dzieci 5-letnich”, ,,Praca z dzieckiem z niedosłuchem centralnym”, ,,Praca z dzieckiem słabowidzącym”, ,,Nózka za nóżką – zabawy muzyczno-ruchowe” itp.). Badani nauczyciele chcąc pogłębić wiedzę specjalistyczną i zrealizować swoje zainteresowania podnoszą swoje kwalifikacje także poprzez studia i kursy kwalifikacyjne ale również poprzez czytanie fachowych książek, czasopism, wyszukiwanie informacji w Internecie oraz korzystają z programów multimedialnych. Natomiast wszelkie zdobyte doświadczenie/informacje nauczyciele wykorzystują w swojej pracy zawodowej.

 

Zalecenia:

Ø Kontynuować dotychczasową współpracę w ramach zespołów zadaniowych.

Ø Udrożnić przepływ informacji pomiędzy głównym przedszkolem a filią jak również w obrębie zespołów zadaniowych w celu ujednolicenia działań.

Ø Stale podnosić kwalifikacje nauczycieli poprzez częste szkolenia, warsztaty związane z zainteresowaniami i zapotrzebowaniem nauczycieli.

Ø Wzmocnić współpracę nauczycieli oraz wzajemną pomoc poprzez np. częstsze zajęcia koleżeńskie.


Obszar IV Zarządzenie przedszkolem

 

Wymaganie 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

 

Cel ewaluacji:

Zbadanie czy ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona przez zespoły nauczycieli. Natomiast wnioski wynikając ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu przedszkola.

 

Pytania sprawdzające:

- W jaki sposób dyrektor organizuje ewaluację wewnętrzną w swojej placówce?

- W jakim celu wykorzystuje się wnioski z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego dyrektora?

- W jaki sposób przebiega ewaluacja w naszym przedszkolu?

 

Metody i narzędzia badawcze:

1.    Dyrektor przedszkola – rozmowa.

2.    Analiza dokumentów: plan nadzoru pedagogicznego, regulaminy i procedury wewnętrzne, protokoły z narad pedagogicznych itp.

3.    Wywiad z nauczycielami.

 

 

Wyniki ewaluacji:

Ø Z dokumentacji wynika że Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2012/13 został przedstawiony  na RP w dniu  13 września 2012r  i zawierał tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2012/2013. Plan był opracowany w formie dokumentu drukowanego, a kopię dostał każdy nauczyciel. W ramach nadzoru pedagogicznego dyrektor obserwował zajęcia pod względem sposobu realizacji zajęć dydaktycznych w kontekście planowania zamierzonych osiągnięć dzieci (wiedza, umiejętności, postawy) oraz tworzonych warunków do ich nabywania. W Planie Nadzoru Pedagogicznego określono główne elementy podlegające obserwacji. Obserwacje  i rozmowy z nauczycielami poczynione przez zespół ds. ewaluacji pozwalają stwierdzić, że obserwacje prowadzone były zgodnie z wyznaczonymi celami i objęły założone elementy. Obserwacją  objęci zostali zarówno nauczyciele rozpoczynający pracę i z małym stażem jak i nauczyciele z dużym stażem pedagogicznym. W ciągu całego roku szkolnego prowadzona była kontrola przestrzegania przez nauczycieli prawa oświatowego zewnętrznego i prawa wewnątrz-przedszkolnego.  Regularnie i na  bieżąco prowadzona była kontrola poprawności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania – w ciągu roku szkolnego sprawdzana jest prawidłowość prowadzenia  dzienników zajęć dydaktycznych, planów miesięcznych, dzienników zajęć dodatkowych i realizacji projektów edukacyjnych. Prowadzony jest także nadzór nad prowadzaną w przedszkolu Pomocą Psychologiczno-Pedagogiczną dla dzieci. Wszelkie kontrole są prowadzone regularnie, w miarę potrzeb modyfikowane a o ewentualnych niedociągnięciach i wnioskach oraz zaleceniach nauczyciele informowani są indywidualnie lub na posiedzeniach RP.

Ø Badana dokumentacja wskazuje na fakt, iż w minionych latach szkolnych zostały powołane zespoły do spraw ewaluacji wewnętrznej w której uczestniczą dyrektor, nauczyciele, rodzice. Określone zostały zasady funkcjonowania tego zespołu i cel podjętych działań. Opracowano procedurę, harmonogram prac. Praca w zespole ewaluacyjnym polega również na opracowywaniu narzędzi, gromadzeniu informacji, opracowaniu raportu z ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele zostali przeszkoleni a dyrektor wskazał im źródła informacji. Podczas zebrań Rad Pedagogicznych są przekazywane informacje dotyczące wyników pracy zespołu ds. ewaluacji. W 2010/2011 ewaluacji wewnętrznej został poddany obszar 2, wymaganie 2.5 – Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Natomiast w 2011/2012 obszar 1, wymaganie 1.3 – respektowane są normy społeczne. W tym roku szkolnym ewaluacją został objęty cały obszar 3 i 4. 

Ø Z badań wynika, iż głównymi osobami odpowiedzialnymi za działania ewaluacyjne są dyrekcja placówki oraz powołany zespół ewaluacyjny (w sumie 5 osób). Zadanie zespołu to prowadzenie działań określających spełnienie przez przedszkole wybranych wymagań wyznaczonych w planie nadzoru pedagogicznego oraz podsumowane obserwacje i diagnozy dzieci. Zespół ten podsumowuje także realizację rocznego planu pracy przedszkola. Jednakże wszyscy nauczyciele angażują się w ewaluację wewnętrzną i chętnie pomagają zespołowi w przeprowadzeni badań oraz w realizacji wyciągniętych podczas badania zaleceń. W celu zaangażowania nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej odbyło się spotkanie wszystkich nauczycieli z panią Dyrektor, które dotyczyło ewaluacji, jej zagadnień, charakterystyki, problematyki. Celem spotkania było właściwe przygotowanie pedagogów do podjęcia wyzwań z zakresu ewaluacji wewnętrznej; wykupiono dostęp do portalu edukacyjnego ,,Doradca nauczyciela”, dyrektor przygotowuje także materiały informacyjne nt. ewaluacji. Nauczyciele w wywiadzie wyrazili opinię, ze ewaluacja ma duży wpływ na podniesienie jakości pracy przedszkola, doskonalenie mocnych stron i eliminacje ewentualnych błędów, zbadanie warunków tworzenia poczucia bezpieczeństwa w placówce oraz poznanie oczekiwań rodziców.

Ø W opinii dyrektora wnioski płynące z ewaluacji służą do planowania pracy, podejmowania zadań priorytetowych ujętych w Planie pracy przedszkola oraz w Planie nadzoru pedagogicznego. W opinii nauczycieli wszystkie te działania służą poprawie jakości kształcenia, zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci, zwiększaniu pozytywnych relacjach z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Zgromadzone informacje wskazują na to, że wnioski z wewnętrznego nadzory pedagogicznego powodują korzystne zmiany w funkcjonowaniu przedszkola i przyczyniają się do rozwoju placówki. Najważniejsze zmiany wynikające z realizacji przyjętych wniosków to:

- wzbogacenie placówki o specjalistów: logopeda, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, specjaliści prowadzący wczesne wspomaganie i terapie pedagogiczną,

- rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia j. angielskiego i rytmiki po 3x w tygodniu – dla wszystkich dzieci, zajęcia z „gry w szachy” – dla chętnych a od września 2013 rozpoczną się zajęcia taneczne dla chętnych dzieci ,,Zumba dla dzieci”;

- zwiększenie ilości personelu w oddziałach w których są dzieci  o określonym stopniu niepełnosprawności, z orzeczona dysfunkcją, ze specyficznymi trudnościami,

- organizacja szkoleń dla rodziców np. ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna”, ,,Dojrzałość szkolna”, ,,Zdrowe odżywianie”,

 - organizacja cyklu spotkań rodziców z psychologiem w ramach projektu unijnego,

- modernizacja placu zabaw – aby stał sie bardziej przyjazny i bezpieczny,

- wzrost poziomu współpracy miedzy przedszkolem a rodzicami wychowanków,

- modernizacja sal i uposażanie sal w nowe meble, pomoce dydaktyczne.

Rozwojowi placówki służy również doskonalenie zawodowe nauczycieli, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje i awans zawodowy pracowników oraz prowadzenie praktyk studenckich. Nauczyciele realizują również programy autorskie i własne takie jak:

a)    ,,Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak” - opracowany na podstawie Konwencji Praw Dziecka;

b ,,Rozwijamy i promujemy twórcze talenty” - z zakresu edukacji muzycznej i plastycznej;

c) ,,Przedszkolak w Unii Europejskiej”;

d),,Świat przyrody wokół dziecka”- program ekologiczny;

e) ,,W zdrowym ciele zdrowy duch" - program z zakresu edukacji ruchowej;

f) ,,Przyjaciele Zippiego” - program promocji zdrowia psychicznego dla małych dzieci o różnych umiejętnościach;

g),,Bezpieczny świat dziecka”- pozwala realizować przez nauczycielki treści z zakresu bezpieczeństwa zabawy, znajomości przepisów ruchu drogowego, unikania zagrożeń zarówno w kontekście ekologii i środowiska jak i bezpiecznego dzieciństwa.

 

Zalecenia:

Ø Zapoznanie rodziców z wynikami ewaluacji;

Ø Przeprowadzenie akcji wśród rodziców informującej o ewaluacji wewnętrznej i jej wpływu na funkcjonowanie przedszkola;

Ø W ramach możliwości stała realizacja wniosków wynikających z ewaluacji wewnętrznej;

Ø Zachęcenie nauczycieli do tworzenia autorskich programów.

 

Obszar IV Zarządzenie przedszkolem

 

Wymaganie 4.3. Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.

 

Cel ewaluacji:

 

Zbadanie czy podejmowane są skuteczne działania wzbogacające bazę i wyposażenie przedszkola w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzania oferty zajęć.

Pytania sprawdzające:

 

- Czy przedszkole dysonuje bazą umożliwiającą realizację przyjętych programów wychowania przedszkolnego?

- Czy baza przedszkola jest wzbogacana w przypadku realizacji poszerzonej oferty edukacyjnej?

- Czy stan bazy i wyposażenia przedszkola gwarantuje pełne bezpieczeństwo?

 

Metody i narzędzia badawcze:

 

1.    Dyrektor przedszkola – rozmowa;

2.    Analiza dokumentów: plan nadzoru pedagogicznego, regulaminy i procedury wewnętrzne, protokoły z narad pedagogicznych itp.;

3.    Wywiad z nauczycielami.

 

Wyniki ewaluacji:

Ø  Przedszkole nr 12 to placówka 11- oddziałowa. 7 oddziałów mieści się w przedszkolu głównym a 4 w Fili naszego przedszkola umieszczonej w oddzielonym skrzydle Gimnazjum. Oby dwa budynki zlokalizowane są blisko siebie.  W maju 2010 r. odbył się gruntowny remont głównego przedszkola. Remont związany był między innymi z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniem ścian zewnętrznych i dachów budynków, modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianą przestarzałych kotłów węglowych a także usunięciem i utylizacją azbestu, którym pokryty był budynek. Podczas remontu utworzono nową sale - aulę i zmodernizowano szatnie. Wszystkie sale przeszły także gruntowny remont, dzięki czemu dzieci mogły uczyć i bawić się w nowo wymalowanych i odnowionych salach. Na chwile obecną  główne przedszkole dysponuje: 7 sal zabaw  dla dzieci w różnym wieku przedszkolnym, zaplecze sanitarne, dużą salę gimnastyczną, dużą szatnie dziecięca, szereg pomieszczeń stanowiących zaplecze kuchenno – gospodarcze, pokój logopedy, pokoje dyrektora oraz intendentki. W lipcu i sierpniu 2012 r. remontowi poddano filie naszego przedszkola gdzie także wyremontowano sale, zmodernizowano hol, stworzono dodatkowe pomieszczenia (pokój zajęć dodatkowych, szatnie dla nauczycieli, pokój z pomocami gimnastycznymi). Aktualnie Filia posiada 4 sale zabaw dla dzieci (1 z sal jest mniejsza od pozostałych), zabudowaną szatnię, pokój zajęć dodatkowych, 2 łazienki dla dzieci, zaplecze kuchenno-gospodarcze. Badane nauczycielki wskazują na brak dużego holu w fili, który został zmodernizowany podczas remontu, co utrudnia organizacje imprez/uroczystości przedszkolnych. Przedszkole 12 posiada również duży plac zabaw wyposażony w sprzęt do zabaw, kilka piaskownic, drewniane domki itp.

Ø Wyniki badań potwierdzają że:

- placówka stwarza warunki  sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

- funkcjonują oddziały obejmujące  dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb;

- podejmowane są działania wdrażające dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (np. częste rozmowy, spotkania z lekarzem, policjantem, strażakiem, weterynarzem, leśnikiem, zajęcia edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa, organizacja pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci);

- każdy z pracowników przedszkola przeszedł szkolenie, gdzie zapoznał sie z przepisami BHP i PPOŻ oraz ich przestrzeganiem, zorganizowano także szkolenie dla nauczycieli nt. Pierwszej Pomocy Przedmedycznej;

 - w przedszkolu przeprowadzane są okresowe remonty i konserwacje urządzeń;

 - w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom zakupiono płotki odgradzające huśtawki, zredukowano ilość betonu na górnym placu, na grzejnikach umieszczono osłony ochraniające.

Ø Z wypowiedzi dyrektora nauczycieli i obserwacji placówki wynika, że warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola są wystarczające do realizacji podstawy programowej i przyjętych w przedszkolu programów. Większość sal ma odpowiednią wielkość (tylko 1 sala jest mniejsza jednak jest w niej także mniej dzieci), są odpowiednio oświetlone, większość sal wyposażona jest także w odpowiednie meble, krzesełka, stoliki. Niektórzy nauczyciele zwracali uwagę na potrzebę wymiany umeblowania sal na bardziej estetyczne i bezpieczniejsze dla dzieci oraz dostosowane do wzrostu dziecka. Wg badanych placówka wyposażona jest w dużą ilość zabawek i pomocy dydaktycznych, plansz edukacyjnych, które sprawiają, iż podstawa programowa jest właściwie realizowana a dzieci mają zapewnioną wystarczającą ilość bodźców do właściwego rozwoju. Przedszkole posiada także środki komunikacji medialnej takie jak: magnetofony (w każdej sali), telewizory (w połowie sal – większość to zasoby własne nauczycieli), DVD, komputery/drukarki/ksero (po 1 w Fili i głównym przedszkolu), rzutnik, ekran do projektora, sprzęt sportowy/rehabilitacyjny, sprzęt muzyczny (instrumenty muzyczne), akcesoria teatralne typu: kukiełki, pacynki, stroje, drewniane teatrzyk.

Ø Z badań wynika, że plan poprawy warunków lokalowych i wyposażenia jest systematycznie realizowany przy wykorzystaniu środków samorządowych oraz przy zaangażowaniu rodziców dzieci.

 

Zalecenia:

Ø Uzupełnić wyposażenie sal poprzez zakup dostosowanych do wzrostu wychowanków stolików i krzesełek.

Ø Wymienić meble w niektórych salach na nowsze i bardziej estetyczne.

Ø Uzgodnić miejsce przechowywania pomocy dydaktycznych tak aby każdy miał do nich dostęp.

Ø Dokupić instrumenty muzyczne.

Ø Stale pozyskiwać środki finansowe na modernizację placówki w szczególności Fili,

 

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie
  Przedszkole nr 12 w Mikołowie, ul. Słowackiego 18
 • Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie
  32 226 02 08 - główne przedszkole
  665 624 330 – filia

  Numery wewnętrze:
  INTENDENT 11
  DYREKCJA 12
  FAX 13
  ZMYWALNIA Piętro 14
  ZMYWALNIA Parter 15
  KUCHNIA 16
  KORYTARZ 29
  GRUPY
  SŁONECZKA 21
  KOTKI 22
  WIEWIÓRKI 23
  KRASNALE 24
  KRÓLICZKI 25
  MISIE 26
  ŻABKI 27

Galeria zdjęć