Nawigacja

Podstawy prawne

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Obszar:Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLE NR 12 IM. BAJKOWEJ PRZYGODY W MIKOŁOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

Obszar 3

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Wymagania:

3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

3.2. Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały
do przedszkola.
3.3 Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

3.4 Rodzice partnerami przedszkola.

 

Obszar III  Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

·         Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

·         Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego oraz lokalnego.

·         Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w kotnych działa.

Cel ewaluacji:

·      zgromadzenie danych o formach współpracy nauczycieli ze środowiskiem rodzinnym;

·      pozyskanie informacji o angażowaniu się rodziców w działalność przedszkola

·      pozyskanie informacjo o wpływie opinii rodziców na działalność przedszkola

·      wskazanie mocnych i słabych stron działalności przedszkola w badanym obszarze

Metody i narzędzia badawcze:

1.    Rodzice absolwentów – ankieta pt. ,,Przygotowanie absolwentów przedszkola do podjęcia nauki w szkole podstawowej” – ankietą objęto 21 rodziców dzieci uczęszczających do klas pierwszych, w Szkołach Podstawowych nr 3 i  5.

2.    Nauczyciele klas 1 – ankieta pt. „Badanie losów absolwentów Przedszkola nr 12 w Mikołowie” – ankietą objęto 8 nauczycieli klas pierwszych, pracujących w Szkołach Podstawowych numer 3 i 5 do których uczęszczają absolwenci naszego przedszkola

3.    Rodzice – ankieta na temat ,,Współpracy i zadowolenia rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola nr 12 w Mikołowie” – w badaniu wzięło udział 140 rodziców, obecnych na zebraniach z rodzicami

4.    Dyrektor przedszkola – rozmowa;

5.    Analiza dokumentów: Statut przedszkola, regulaminy i procedury wewnętrzne, dokumenty wewnętrzne grup (protokoły zebrań z rodzicami, plany współpracy
z środowiskiem lokalnym itp.) itp.;

6.    Obserwacja przedszkola, monitorowanie uroczystości i imprez przedszkolnych

Organizacja zbierania danych odbywała się w następującym porządku:

Ø  Opracowano projekt ewaluacji wewnętrznej;

Ø   Opracowano harmonogram ewaluacji wewnętrznej;

Ø  Przygotowano narzędzia badawcze;

Ø  Przeprowadzono badania;

Ø  Sporządzono raport kocowy z ewaluacji wewnętrznej.

 

Zgodnie z opracowanym ,,Planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013”

ewaluacja wewnętrzna w obszarze 3 prowadzona była według następujących

wymagań i i pytań sprawdzających osiągnięcie tychże wymagań:

 

Wymaganie: 3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

Charakterystyka

Pytania sprawdzające

Źródła informacji

Przedszkole

Podejmuje inicjatywę

na rzecz środowiska.

 

 

 

 

 

Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

- Czy w przedszkolu organizowane są zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte, imprezy okolicznościowe?;

 

- Czy przedszkole bierze udział w imprezach organizowanych w środowisku lokalnym(olimpiady, konkursy itp.)?;

 

- Czy przedszkole jest organizatorem imprez miedzy przedszkolnych?;

 

- Czy przedszkole bierze udział w zajęciach organizowanych przez MDK, OPPS, szkoły itp?.

 

Scenariusze, listy obecności, zdjęcia, kronika

Dyplomy, podziękowania, zdjęcia, kronika, plan współpracy

Regulamin, scenariusze, zdjęcia

Zaproszenia, zapisy w dzienniku, projekty, ofert

 

 

 

Wyniki ewaluacji:

Ø Przedszkole jest miejscem działalności wychowawczo-dydaktycznej, w zakresie której wchodzi współpraca ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym. Działania te są wpisane w Statut i w Koncepcję Pracy Przedszkola. 

Ø Z przeprowadzonych badań wynika, że przedszkole wykorzystuje zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Identyfikuje rzeczywiste potrzeby i możliwości środowiska, zbiera informacje na ten temat od rodziców, analizuje napływające oferty potrzeb. Przedszkole prowadzi działania, które maja na celu zaspokajanie potrzeb lokalnego środowiska takich jak: bezpieczeństwo i opieka, zdrowie, harmonijny rozwój, wymiana doświadczeń, współpraca, promocja wartości edukacji. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, przedszkole prowadzi zajęcia dydaktyczne i inne działania, z których mogą korzystać osoby, instytucje i organizacje środowiska lokalnego.

Ø Nauczyciele posiadają opracowany na każdy rok ,,Plany współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym” (załącznik 1,2), które zawierają zadania związane z przybliżaniem działalności przedszkola rodzicom, integracją oddziaływań przedszkola i rodziny, angażowaniem rodziców do współpracy na rzecz grupy, przedszkola.

Ø Z rozmowy z panią dyrektor wynika, że przedszkole prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. Najważniejsze z nich to zaspokajanie potrzeby rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem. W ramach projektu unijnego w którym nasze przedszkole wzięło udział pt.„Nowy wymiar przedszkola- wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli”  w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 przedszkole:

Ø Wydłużyło czas pracy przedszkola: od godz. 6.00-18.00 w tym w godzinach 6.00-8.00. i 16.00-18.00- nieodpłatnie  w tych godz. pobyt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej

Ø W przedszkolu realizowane były zajęcia: język angielski ( 3x w tygodniu 45 min.), rytmika (3x w tygodniu 30 min.)

Ø Wszystkie dzieci miały możliwość udziału w zajęciach: zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczno taneczne

Ø Dzieci z orzeczeniami miały dodatkowe zajęcia z logopedą, zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne 

Ø Rodzice, którzy mieli szansę skorzystać z bezpłatnych warsztatów psychologicznych oraz indywidualnych porad psychologa 

W przedszkolu organizowane jest także Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. a także Pomoc Psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ø Z badan wynika że nauczyciele organizowali różne formy wspomagania rodziny w wychowywaniu dziecka z uwzględnieniem koncepcji pracy przedszkola. Najpopularniejszą formą były zabrania z rodzicami (organizacyjne, podsumowanie wstępnej obserwacji/diagnozy, podsumowanie I półrocza, podsumowanie gotowości szkolnej dzieci 5/6letnich, zebrania końcowe).Na zebraniach tych rodzice byli informowani o organizacji przedszkola, programach wychowania, regulaminach, postępach dzieci, wydarzenia przedszkolnych itp. Inną formą wspomagania rodziców były tzw. ,,konsultacje”, które realizowane były był po godzinach pracy z wychowankami na wniosek nauczyciela lub rodzica. Kontakty z rodzicami potwierdzane były w ,,Kartach kontaktów indywidualnych z rodzicami”. Najczęstszym powodem kontaktów nauczycieli z rodzicami były niepokojące zachowania dziecka i koniczność ich zniwelowania lub trudności w nabywaniu umiejętności kluczowych, określanych w podstawie programowej wychowania przeszklonego. W trakcie roku szkolnego nauczycielki wszystkich grup organizowały także zajęcia otwarte dla rodziców, by rodzice z bliska mogli zobaczyć jak wyglądają zajęcia edukacyjne i jak pracują ich pociechy. Organizowane były także teatrzyki dla rodziców, andrzejki i inne uroczystości tj. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty w celu zaprezentowania możliwości artystycznych naszych podopiecznych. Nauczyciele dzieci nowo przyjętych do przedszkola organizowali spotkania adaptacyjne, podczas których wspomagali rodziców i dzieci w przygotowaniu do funkcjonowania w nowym środowisku .

Ø Natomiast zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym jest bardzo szeroki i obejmuje różnorodne instytucje o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym, kulturowo-artystycznym  i społecznym. Przedszkole współpracuje z następującymi instytucjami ( szczegółowy opis form współpracy i sposoby ich realizacji załącznik 3,4) :

-  Szkoła Podstawową nr 3 i n 5 w Mikołowie

- Nadleśnictwo Kobiór

- Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

- Straż Miejska

- Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołowie

- Biblioteka Miejska

- Zakładem Inżynierii Miejskiej

- Urzędu Miasta i Gminy Mikołów i ,,Gazeta Mikołowska”

- Ośrodek Wczesnej Interwencji,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- MOSiR

- Sąd rodzinny

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- supermarketem AUCHAN

- Mikołowski Dom Kultury

- Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej

 - Gimnazjum nr 2 w Mikołowie

- Przedszkola z trenu Mikołowa–organizacja i udział w konkursach międzyprzedszkolnych

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Bujaków
      - Współpraca z branżą usługową

Ø Na terenie naszego przedszkola dzieci biorą udział w różnych akcjach charytatywnych prowadzone były również akcje charytatywne typu: Gota grosza, Zbieranie nakrętek, ,,Pomaluj im świat” – zbiórka artykułów papierniczych dla dzieci ze szpitala, ,,Dużo radości z małej słodkości” – zbiórka słodyczy, ,,Pomoc dla Anitki” – zbieranie funduszy na leczenie naszej podopiecznej, udział w akcji ,,Tańczymy dla Anitki”, zbieranie karmy dla ptaków. Są to atrakcyjne formy współpracy dla dzieci, gdyż poprzez udział w nich nabywają umiejętności opiekuńczego stosunku do innych ludzi i zwierząt, troski o los pokrzywdzonych i tolerancji do inności.

Ø Z całą pewnością można uznać, iż współpraca przedszkola z instytucjami jest w pełni uzasadniona, potrzebna i celowa. Wychodzi naprzeciw potrzebom dziecka i środowiska lokalnego. Opiera się w dużym stopniu na obustronnych korzyściach dotyczących realizacji zadań statutowych. Pomaga we wspólnej edukacji dzieci, uatrakcyjnia proces edukacyjny, pozwala na postawienie dziecka w nowych, nieznanych sytuacjach, wprowadza je w świat nowych doświadczeń, sprzyja otwartości na świat, rozbudza zainteresowania wychowanków. Współpraca z instytucjami korzystnie wpływa na rozwój społeczno- emocjonalny, jest atrakcyjna, gdyż daje możliwość bezpośredniego uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym.

Zalecenia:

Ø  Należy utrzymać dotychczasowy, wysoki poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym i stale poszerzać go o nowe formy.

Ø Nadal wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zapewniać pomoc i wsparcie rodzicom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych,

rodzinnych i edukacyjnych.

Ø Zachęcać rodziców do większej aktywizacji


 

Wymaganie: 3.2. Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały
do przedszkola.

Charakterystyka

Pytania sprawdzające

Źródła informacji

Przedszkole wykorzystuje informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola, do doskonalenia efektów nauczania i wychowywania.

- Czy przedszkole prowadzi badanie losów absolwentów?;

 

- Czy pozyskane informacje o losach absolwentów wykorzystywane są do doskonalenia pracy przedszkola?.

Ankiety, notatki, protokoły RP

 

W celu uzyskania informacji na temat losów dzieci, które uczęszczały do przedszkola, przeprowadzono badania wśród nauczycieli szkół oraz rodziców dzieci które uczęszczały do naszego przedszkola. W badaniach  wzięło udział 21 rodziców oraz 8 nauczycieli klas pierwszych ze szkół nr 3 i 5 w Mikołowie. Ogółem obserwacją objęto 39 naszych absolwentów (szczegółowa analiza wyników badań załącznik 4,5)

 

Wyniki ewaluacji:

Ø Podsumowując wyniki badania można stwierdzić, iż rodzice naszych podopiecznych są bardzo zadowoleni z pobytu ich dzieci w naszym przedszkolu. Rodzice wskazywali iż byli zadowoleni z organizacji placówki, z atrakcji zapewnianych dzieciom – tych kulturalnych jak i ogólnorozwojowych, podkreślali bardzo dobrą dbałość o poziom nauki i wychowania przedszkolaków oraz że dziecko zostało dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Większość z dzieci  nie miała problemów adaptacyjnych w szkole, trudności w kontaktach z rówieśnikami, chętnie chodzi do szkoły. Nasi absolwenci dobrze radzą sobie z nauką w szkol co potwierdzają także nauczyciele w szkołach. Według ankietowanych nauczycieli przeważająca liczba dzieci osiągnęła gotowość szkolną przed podjęciem nauki w klasie pierwszej. Dzieci podejmują samodzielne działania i wykazują aktywność, prezentują umiejętności z różnych dziedzin, potrafią korzystać z posiadanej wiedzy. Jednakże wskazują także na to iż kilkoro dzieci miało problemy z: przestrzegają norm współżycia w grupie (8 dzieci), pokonywaniem trudności i przyjmowaniem porażek (7 dzieci) a także doprowadzeniem pracy do końca (6 dzieci).

Ø W celu łatwiejszej adaptacji do warunków szkolnych, przedszkolaki z najstarszych grup wiekowych uczestniczą w lekcjach w klasie I, uroczystościach, imprezach i konkursach organizowanych przez szkoły.

Ø Z przeprowadzonej obserwacji oraz analizy dokumentacji przedszkolnej wynika, że wszyscy nauczyciele interesują sie dalszymi losami swoich wychowanków i współpracują z nimi. Nauczycielki szkół podstawowych i przedszkola wymieniają się wzajemnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole

Ø Nasi absolwenci często odwiedzają swoje przedszkole, spotykają się z nauczycielkami i opowiadają im o swoich sukcesach i ewentualnych porażkach szkolnych.

Ø Doskonałym ogniwem łączącym naszych absolwentów z przedszkolem jest ich młodsze

rodzeństwo. Poprzez codzienne kontakty z rodzicami tych dzieci, nauczyciele są na bieżąco informowani o losach wychowanków, ich sukcesach i ewentualnych porażkach. Jest to również świetna okazja dla rodziców, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat jakości pracy przedszkola, stopnia przygotowania ich dzieci do kolejnego etapu

edukacyjnego.

Ø Pozyskane informacje o losach absolwentów, są przez nauczycieli wykorzystywane podczas planowania pracy wychowawczo- dydaktycznej, modyfikowania programów, form i metod pracy. Służą także planowaniu doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości wychowanków oraz ocenie skuteczności własnej pracy wychowawczo-dydaktycznej.

 

 

Zalecenia:

Ø Śledzić na bieżąco losy absolwentów, dokumentować ich osiągnięcia w formie, np:

    wycinków prasowych, zdjęć, kserokopii dyplomów itp;

Ø Kontynuować i poszerzać współpracę ze szkołą, by dzieci mogły lepiej poznać realia

     szkolne i łatwiej przystosować się do nich.

Ø Wykorzystywać sugestie i informacje zwrotne od współpracujących nauczycieli przy

     planowaniu pracy wychowawczo- dydaktycznej.

Ø Utrzymywać wysoki poziom jakości pracy wychowawczo- dydaktycznej w przygotowaniu wychowanków do podjęcia nauki w szkole. Z szczególnym uwzględnieniem: przestrzegania norm współżycia w grupie, pokonywania trudności i przyjmowania porażek, doprowadzeniem pracy dzieci do końca a także poświecić więcej czasu na ćwiczenie sprawności manualnej gdyż z tym wg ankietowanych nauczycieli nasi absolwenci mieli pewne problemy.

 

Wymaganie: 3.3 Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

Charakterystyka

Pytania sprawdzające

Źródła informacji

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach.

 

Przedszkole informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań

- Czy i w jaki sposób przedszkole promuje się w środowisku?;

 

 

Strona www,

 

Artykuły prasowe, publikacje w internecie;

 

Tablice informacyjne;

 

Kronika, zdjęcia i inne nośniki informacji, zapisy w dzienniku

 

 

Wyniki ewaluacji:

Ø Przedszkole prowadzi bogatą i szeroka promocję wartości wychowania przedszkolnego.
W przedszkolu pracuj się nad pozytywna opinią o wychowaniu przedszkolnym. Z taką samą troską i opieką otacza się wszystkie dzieci, bez względu na ich sytuację materialną i rodzinną. W placówce dba się o dobro wszystkich dzieci i ich rozwój. Przedszkole w sposób otwarły i życzliwy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wychowanków, rodziców, jak również środowiska lokalnego.

Ø Nasze przedszkole posiada stronę internetową oraz konto na facebooku, na których umieszczane są informacje dla rodziców, zdjęcia z imprez, uroczystości i codziennych zabaw dzieci, ciekawe artykuły, informacje o działaniach w obrębie grup.

Ø  Opis naszego przedszkola znajduję się na oficjalnej stornie Mikołowa i w biuletynie miejskim, są tam także zamieszczone linki do strony internetowej przedszkola

Ø Placówka współpracuje z ,,Gazetą Mikołowską” i na jej łamach publikuje informacje o życiu przedszkola.

Ø Nauczyciele prezentują rodzicom różnorodne formy pracy z dzieckiem w przedszkolu, począwszy od organizacji tzw. ,,zajęć otwartych”, pracy indywidualne, (wyrównawczej), prezentacji programów artystycznych – teatrzyki, andrzejki. Nauczyciele prezentują wytwory działalności plastycznej swojej grupy na wystawach przy salach dzieci. Rodzice byli zapraszani do udziału w konkursach organizowanych przez placówkę. Przedszkole organizuje także Festyn rodzinny oraz wszelkie uroczystości związane z obchodami Dnia Mamy, Taty, Wigilii, Dnia Babci i Dziadka itp.

Ø Przedszkole posiada tablice informacyjne, z kotnych z której można dowiedzieć się o: odpłatnościach za przedszkole, zajęciach dodatkowych (płatnych i bezpłatnych), o planie dnia przedszkola, o tygodniowym wyżywieniu, o ważnych bieżących informacjach. Co pewien czas wywieszane są wskazówki wychowawcze, zdrowotne dla rodziców oraz dotyczące wartości wychowania przedszkolnego.

Ø Z analizy dokumentów oraz rozmowy z nauczycielami wynika iż przedszkole zawsze chętnie bierze udział w wszelkiego rodzajach konkursach plastycznych, tanecznych, recytatorskich organizowanych przez inne przedszkolnych, placówki  i instytucje lokalne (załącznik 3). Dziki temu mamy możliwość zaprezentowania możliwości naszych podopiecznych i rozpropagowania przedszkola). Przedszkole wzięło także udział w konkursach na ,,Najlepsze przedszkole w powiecie mikołowskim” ogłoszonych przez gazety lokalne oraz lokalne strony internetowe, w których zajmowaliśmy czołowe miejsca. Braliśmy także udział w konkursie ogólnopolskim zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. ,,Mam 6 lat”.

Ø Przedszkole stara się być otwarte na środowisko lokalne i dlatego nauczyciele stale zapraszają ciekawe osoby np. stomatolog, strażacy, weterynarz, leśnik, muzyk, policjant itp. które mogą podzielić się z dziećmi swoimi doświadczeniami, opowiedzieć jak wygląda ich zawód oraz pasja. (załącznik nr 3,4).

Ø Z badan wynika, że przedszkole organizuje przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego. Są to miedzy innymi: zbiórka makulatury, zbiórka, baterii, zbirka nakrętek dla chorych dzieci, zbiórka słodyczy i przyborów papierniczych dla dzieci w Szpitalu Onkologicznym, akcje wspierające zbieranie funduszy dla chorej Anitki. Nauczyciele wraz z swoimi grupami występują dla dzieci z Szkół, podopiecznych Ośrodka Wczesnej Interwencji itp.

Zalecenia:

Ø Wzmacniać promocję działalności przedszkola w środowisku lokalnym poprzez szukanie nowych osób do współpracy oraz działalność na rzecz środowiska (akcje charytatywne itp.)

Ø Stworzyć folder  inne materiały promocyjne przedszkola

Ø Zwiększyć promocje przedszkola w lokalnych gazetach.

Ø Organizować szkolenia, warsztaty dla rodziców, zawieszać na tablicy informacyjnej ciekawe artykuły dla rodziców.

Ø Wydawać 1 raz na miesiąc gazetkę przedszkolną z ciekawymi zadaniami dla dzieci, aktualnymi informacjami, artykułami dla rodziców itp.

 

Wymaganie: 3.4 Rodzice partnerami przedszkola.

Charakterystyka

Pytania sprawdzające

Źródła informacji

Przedszkole pozyskuje, wykorzystuje opinie rodziców na temat swoje pracy.

Przedszkole wspiera rodziców w wychowywani dzieci.

- Czy rodzice korzystają ze swoich kompetencji stanowiących i opiniujących?;

 

 

 - Czy rodzice efektywnie włączają się w działalność przedszkola?;

 

- Jakie działania nauczycieli wpływają na efektywną współprace w rodzicami?;

Plan współpracy, ankiety

 

 

 

Dokumentacja wewnętrzna grup, protokoły, zdjęcia

 

W celu uzyskania informacji na temat współpracy z rodzicami przeprowadzono badania wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola (załacznik 6). Przeprowadzono także rozmowy z nauczycielami placówki.

 

Wnioski z ewaluacji:

Ø Z analizy ankiet wynika że, rodzice są zadowolenia z przedszkola, godzin otwarcia, oferowanych zajęć dodatkowych, uważają nasze przedszkole jako bezpieczne. Prawie wszyscy rodzicem mają także bardzo dobre lub dobre kontakty z wychowawcami. Wg rodziców najbardziej rzetelnej wiedzy o dziecku i pracy przedszkola dostarcza im  zebrania grupowe  z wychowawcą, rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte oraz występy artystyczne dzieci. Większość rodziców bardzo wysoko ocenia zebrania organizowane w przedszkolu, na  których  uzyskują informacje o dziecku (zachowanie, osiągnięcia, funkcjonowanie w grupie), informacje o grupie przedszkolnej, porady wychowawcze i dotyczące problemów edukacyjnych. Ankietowani rodzice oceniają obieg informacji miedzy przedszkolem a rodzicami jako bardzo dobry lub dobry.

Ø Z badan wynika, iż rodzice wspomagają nauczycieli w procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego poprzez: organizację wyjść, wyjazdów, prezentacje swoich zawodów, zainteresowań w ramach akcji ,,Rodzice o sobie”, przy realizacji akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”, pomoc przy organizacji imprez, uroczystości przedszkolny (dla członków rodzin, kiermaszów, balu, festynu itp.)Rodzice wspomagali nauczycieli przy wykonywaniu dekoracji i strojów na przedstawienia. Rodzice chętnie uczestniczyli także w konkursach ogłaszanych przez przedszkole. kilkoro rodziców wspomagało nauczycieli profesjonalnymi zdjęciami na różnych uroczystościach, robili zdjęcia w formie prezentów dla pozostałych rodziców.

Ø Wg nauczycieli rodzice wzbogacają swoje grupy w zasobu materialne poprzez dostarczanie materiałów papierniczych, elementów dekoracji, zabawek, kolorowanek, gier dydaktycznych, akcesoriów do kącików przyrody, słodyczy, naklejek dla dzieci. Wielu rodziców aktywne włącza się w przygotowanie oferty na kiermasze, festyn rodzinny dzięki którym możliwe jest pozyskanie środków finansowych na doposażenie przedszkola.

Ø Nauczyciele prezentują rodzicom różnorodne formy pracy z dzieckiem w przedszkolu, począwszy od organizacji tzw. ,,zajęć otwartych”, pracy indywidualne, (wyrównawczej), prezentacji programów artystycznych – teatrzyki, andrzejki. Nauczyciele prezentują wytwory działalności plastycznej swojej grupy na wystawach przy salach dzieci. Rodzice byli zapraszani do udziału w konkursach organizowanych przez placówkę. Przedszkole organizuje także Festyn rodzinny oraz wszelkie uroczystości związane z obchodami Dnia Mamy, Taty, Wigilii, Dnia Babci i Dziadka itp.

Ø Z badań wynika, że rodzice mają możliwość wyrażania opinii na temat działalności przedszkola za pośrednictwem nauczycieli, Rady Rodziców lub bezpośrednio do dyrektora przedszkola. Wszelkie wnioski, prośby itp. rodziców są rozpatrywane na naradach pedagogicznych i w ramach możliwość realizowane.

Ø Podczas badania rodzice mogli przedstawić swoje uwagi i propozycje dotyczące współpracy przedszkola z rodzicami. Były to między innymi:

-„Bardziej informować rodziców o postępach, zachowaniu dziecka

-,,Proszę o przemyślenie sposobu wpuszczania dzieci rodziców do budynku  - rano kiedy czasami się spóźnią z różnych przyczyn. Wasze Przedszkole jest przecież naprawdę „Otwartym Przedszkolem”, więc niech rodzice nie stoją za drzwiami.”

-,,Mam zastrzeżenia do menu (jadłospisu) jest za mało jogurtów, drożdżówek. W innych przedszkolach za tę samą stawkę jest znacznie lepsze i bardziej zróżnicowane jedzenie.”

- ,,Zwiększyć uwagę na przyprowadzanie przez rodziców chorych dzieci”

- Uwaga dotyczy Dnia Babci i Dziadka – aby odbywały się o 16 30.

     - Możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych z j.angielskiego.

- Brudne szafki w szatni – szczególnie w okresach zimowych.

- Nie odśnieżone i śliskie schody do wejścia do przedszkola.

- Menu dla dzieci np. rogalik „7 days” na podwieczorek jest nieodpowiedni ( czy to jest  „zdrowe żywienie”?)

Wśród uwag były także takie:

-,,Jestem zadowolona ze współpracy z każdym pionem pracowników. Moje dziecko lubi uczęszczać do Państwa Placówki, czuje się w nim bezpieczne i czyni postępy edukacyjno-wychowawcze. Każde moje pytanie kierowane do opiekuna w sprawie dziecka nie pozostaje bez odpowiedzi!”

- ,,Nie mam żadnych uwag”

- ,,Jest OK. dziękuję.”

 

Zalecenia:

Ø Organizować szkolenia, warsztaty dla rodziców, zawieszać na tablicy informacyjnej ciekawe artykuły dla rodziców w celu pedagogizacji rodziców.

Ø Starać się zaangażować wszystkich rodziców w życie przedszkola.

Ø Organizować większą ilość zajęć otwartych dla rodziców

Ø Wzmocnić współpracę z rodzicami dzieci sprawiającymi trudności wychowawcze oraz dzieci z orzeczeniami i trudnościami edukacyjnymi.

Ø Sporządzone notatki z indywidualnych spotkań rozmów z rodzicami potwierdzać podpisami rodziców.

Ø Rozważyć możliwość urozmaicenia menu.

Ø Rozpatrywać na naradach pedagogicznych i w ramach możliwość realizować propozycje i wnioski rodziców.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie
  Przedszkole nr 12 w Mikołowie, ul. Słowackiego 18
 • Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie
  32 226 02 08 - główne przedszkole
  665 624 330 – filia

  Numery wewnętrze:
  INTENDENT 11
  DYREKCJA 12
  FAX 13
  ZMYWALNIA Piętro 14
  ZMYWALNIA Parter 15
  KUCHNIA 16
  KORYTARZ 29
  GRUPY
  SŁONECZKA 21
  KOTKI 22
  WIEWIÓRKI 23
  KRASNALE 24
  KRÓLICZKI 25
  MISIE 26
  ŻABKI 27

Galeria zdjęć